top of page
  • suzybb

קנאביס-החוק החדש הלכה למעשה

עודכן: 5 במרץ 2022

קנאביס- החוק החדש (19.07.19) הבהרה -הלכה למעשה החזקה או שימוש בסם מסוג קנאביס ,או השרף שלו לצריכה עצמית- הגדרות א. עבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית – עבירה כאמור בסעיף 1(ג( סיפא לפקודת הסמים המסוכנים {נוסח חדש}, התשל"ג – 1973( להלן: "פקודת הסמים המסוכנים"( הנעברת לגבי סם מסוכן מסוג קנביס או שרף של קנביס , כמשמעותם בפרטים 1 ו-2 בסימן א' בחלק א' לתוספת הראשונה. סוגי סמים כמות מקסימאלית הנחשבת לצריכה עצמית קנביס,מריחואנה,גראס - 15 גרם. שרף של קנביס,(חשיש,גראס) - 15 גרם אופיום - 2 גרם קוקאין - 0.3 גרם הירואין - 0.3 גרם מתדון - 0.15 גרם מורפין - 0.3 גרם משרת אופיום - 0.3 גרם (תכולת מורפין נטו) אמפטאמין - 0.2 גרם מתאמפטאמין - 0.2 גרם L.S.D - כ 3 יחידות ב. מרשם משטרתי מיוחד - מאגר מידע שכולל רישומים לגבי עבירות של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית כקבוע בסעיף 230 לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,התשמ"ב -1982. ג. קטין- מי שבמועד ביצוע העבירה טרם מלאו לו שמונה עשרה שנה. לגבי בגירים בלבד (גיל 18+) חוק הסמים המסוכנים )עבירת קנס מיוחדת- הוראת שעה(, התשע"ח (19.07.19)– חוק אשר נקבע כהוראת שעה למשך שלוש שנים ממועד כניסתו לתוקף ב-01.04.2019 אשר קובע שכל הנתפס בפעם ראשונה או שניה בהחזקת או בשימוש בסם מסוג קנאביס או השרף שלו לצריכה עצמית(15 גרם ) – מדובר בעבירת קנס מיוחדת הכוללת סדרי דין מיוחדים לאכיפתה. במקביל- משטרת ישראל תנהל "מרשם משטרתי מיוחד" הכולל מאגר מידע עם רישומים לגבי הבגיר שעבר עבירת קנס מיוחד. ( בסעיף 230 י' לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב( תשמ"ב -1982 . בפעם השלישית – ככלל , יפתח תיק פלילי... ההנחיה לבגירים כוללת מספר סייגים התלויים במרווחי הזמן בין האירועים. לציין שהנחיה זו לא חלה על קטינים. באשר לקטינים ( 18-) לגבי קטינים - נקבע, בסעיף 230 (ג) (1) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח חדש] התשמ"ב – 1982 כי יכללו במרשם המיוחד רישומים לגבי קטין שעבר עבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית כהגדרתה בסעיף 1(ג1 )לפקודת הסמים המסוכנים, בהתקיים תנאים ונסיבות שיקבעו משטרת ישראל, המשרד לביטחון הפנים ומשרד המשפטים, בנוהל שיפורסם באתר המשטרה. מטרת נוהל זה היא לקבוע את התנאים והנסיבות כאמור. ב. מדיניות אכיפה מיוחדת ביחס לקטינים שעברו עבירה זו, מוסדרת בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 4.1105 שכותרתה לאחר התיקון הצפוי תהיה "מדיניות התביעה – סמים: אחזקה ושימוש לצריכה עצמית לגבי סם מסוג קנבוס" (כיום כותרתה "מדיניות התביעה –סמים: אחזקה ושימוש לצריכה עצמית"). ג. הנחיית היועץ ונוהל זה מתווים יחד את המדיניות הכוללת בנושא זה ויקראו כמקשה אחת. ד. הנוהל מבוסס על המדיניות הנוהגת ביחס לעבירות המבוצעות על ידי קטינים, הנותנת עדיפות למניעה ושיקום - ובהתאמה לשינוי החקיקתי במסגרתו הוקם מרשם משטרתי מיוחד בנוגע לעבירות החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית. המרשם המשטרתי המיוחד יהיה חסוי ולא יימסר ממנו מידע, אלא במקרים מצומצמים הקבועים בחוק. רישומים לגבי קטין במרשם המשטרתי המיוחד במרשם המשטרתי המיוחד ייכללו רישומים כמפורט בסעיף 230י ( ג) (2)למעט אם התיק נסגר מחוסר אשמה, לגבי קטין, בהתקיים התנאים והנסיבות הבאות: א. מדובר בעבירה ראשונה או שניה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית. יובהר כי בעניינם של קטינים, "עבירה שניה" – היא עבירה אחת נוספת אשר נעברה בתוך 3 שנים ממועד העבירה הראשונה. עבר הקטין עבירה ראשונה ולאחר שלוש שנים בהיותו קטין עבר עבירה שניה, יראו את העבירה השנייה כעבירה ראשונה. אם עבר קטין עבירה ראשונה ושניה, ועבר בהיותו קטין עבירה שלישית לאחר שלוש שנים ממועד העבירה השניה, יראו את העבירה השלישית כעבירה שניה. ב. לקטין אין בשלוש שנים שקדמו לביצוע העבירה הרשעה קודמת באחת או יותר מהעבירות הבאות: עבירה לפי פקודת הסמים המסוכנים )נ"ח( תשל"ג - 1113 ,למעט הרשעה אשר רשומה במרשם המיוחד; עבירה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, התשע"ג – 8113 ;עבירה לפי סעיף 28(3 )לפקודת התעבורה או עבירה לפי תקנה 82(8 ) לתקנות התעבורה, התשכ"א – 1121 . ג. אין חשד, כי הקטין עבר, במהלך ביצוע העבירה או בקשר אליה, עבירה אחרת, למעט עבירה לפי סעיף 11 סיפא הנלווית לעבירה של החזקה או שימוש בקנאביס לצריכה עצמית. ד. הקטין אינו אסיר במועד ביצוע העבירה ,כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר )נוסח חדש(, התשל"ב 1971. סוזי בן ברוך.- מתבסס על לשון החוק החדש והנחיותיו.

3 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page