top of page

ספרים

קטינים בהליך פלילי

הספר מציג ומנתח את התמודדות מערכת אכיפת החוק, המשפט, הטיפול והשיקום בישראל עם קטינים בהליך הפלילי: פוגעים עוברי החוק, נפגעי עבירה ועדים המעורבים באירוע, תוך התייחסות למשפחותיהם וסביבתם. הספר מתאר את המערכת ומרכיביה השונים, תוך מעקב אחר הייחוד של כל המשתתפים במערכת: התפתחות היסטורית, תהליכי חקיקה, גיבוש מדיניות לאורך שנים והבמנה הארגוני שלהם.

בפרקי הספר מודגשים יחסי הגומילן של השירותים והקשרים שביניהם וכן יחסיהם עם הקטינים המעורבים בהליך הפלילי ומשפחותיהם, ראיית הקטין, צרכיו ורצונותיו המשפרת את הטיפול הניתן לו ולמשפחתו.

הספר כולל את הנושאים הבאים: מודלים של התארגנות המערכת ואת ההתפתחות של חוקי הנוער בישראל. פעילות השירותים במערכת: משטרת ישראל, שרותי הרווחה, מחלקות פרקליטות המדינה, זאת תוך הדגשת הפעילות המשותפת עם מערכת בהגנה על קטינים ומניעת עבריינות נוער, תוך הדגמה של אירוע "גואל רצון".

עורכי הספר וכותביו הם ממלאי "תפקידי שטח" וניהול בשירותי הטיפול והשיקום.

הספר מיועד לקוראים העובדים בשירותים של מערכת אכיפת החוק, המשפט, הטיפול והשיקום ואלו הרוצים ללמוד עליהם ולהכיר את פעילותם ואת הייחוד שקיים ביחסים שביניהם.

WhatsApp Image 2022-12-30 at 21.17.43.jpeg
front_cover1024_1.jpg

נוער בבלגן

הספר מציג תמונה מקיפה של הטיפול בנוער המתקשה בתפקוד
נורמטיבי, ובכללו נוער עבריין בישראל, ומתמקד בהתנהגויות
סוטות של בני נוער אלה, בהסברים להן ובפעילותם של הגופים
המטפלים בהם.
המאמרים העוסקים בגופים המטפלים מתייחסים לפעילויות
המכוונות למניעת נשירה מבתי הספר; ליווי הניתן על ידי
הסנגוריה הציבורית לבני נוער העומדים למשפט פלילי; מדיניות
הענישה בבית המשפט לנוער; טיפול של שרות המבחן לנוער
בנערים שהורשעו בבית משפט; טיפול של השרות לשיקום נוער;
טיפול במוסדות סגורים מיוחדים לנוער עובר חוק; וטיפול
בנערים בבית הסוהר לנוער, "אופק".
המאמרים העוסקים בהסברת התנהגויות סוטות נוגעים
בהתפתחות של עבריינות בקרב בני נוער מרקע משפחתי
וחברתי קשה, שלביה וסיבותיה; שימוש המתרחב באלכוהול
וסמים בקרב בני נוער ונזקיו; ובאלימות בבתי הספר התיכוניים
מזווית הראייה של התלמידים. כמו כן יוחדו מספר מאמרים
לנושאים המשלימים הבאים: הליכי צדק מאחה לבני נוער כהליכים אלטרנטיביים למשפט הפלילי; הקשר בין אירועי טרור
ועבריינות בני נוער; וירי של תלמידים בבתי ספר בארצות הברית כדוגמה קיצונית לפשיעה של נוער.
המאמרים נכתבו על ידי מומחים בנושאים השונים ואנשי אקדמיה המכירים מקרוב את המציאות בתחומים שעליהם הם
כותבים כאן.
"ספר זה עשוי לתרום לא רק לקרימינולוגים, לחוקרים ולאנשי טיפול העובדים עם קטינים עוברי חוק, אלא גם לשופטים,
למשפטנים ולסטודנטים שתחומי עיסוקיהם והתמחויותיהם משיקים לנושאים המועלים בו. יש בו תרומה ממשית בהגדלה
ובהעמקה של הידע האקדמי והמחקרי בנושא הטיפול והשיקום של נוער עובר חוק בישראל".

bottom of page